Thaitas training shooting sports club

 • Survival Instinct

 • Tactical Defensive

 • Revolution Gun Fight

 • Tas Mission

 • Beyond limit

 • The Ultimate Gun Fight Drill

Thaitas training shooting sports club!

จำนวนผู้เยี่ยมชม
 • ทั้งหมด: คน
 • วันนี้: คน
Home

Training Courses

หลักการและเหตุผล

ปืนเป็นอาวุธชนิดหนึ่งที่นำมาใช้ป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ภายใต้ของเขตของกฏหมาย การเรียนรู้อย่างถูกวิธี รู้จักการใช้ การบำรุงรักษา และมีสติทุกครั้งที่ใช้ปืน นอกเหนือไปจากการเรียนรู้พื้นฐานของอาวุธปืนชนิดต่างๆ แล้ว การใช้อาวุธปืนที่ปลอดภัยต่อตนเองและผู้อื่น ความเข้าใจในเรื่องของอาวุธปืนอย่างถูกต้อง จะนำมาซึ่งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และความสงบสุขของสังคมต่อไป

 

วัตถุประสงค์
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เข้าใจและเห็นความสำคัญของการใช้อาวุธปืนอย่างปลอดภัยต่อตนเองและผู้อื่น
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบถึงการเลือกอาวุธปืนและกระสุนชนิดต่างๆ
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะการใช้อาวุธปืน ในลักษณะต่างๆ
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกมีวิจารณญาณรู้จักใช้อาวุธปืนอย่างมีเหตุ-ผล
 • เพื่อสร้างทัศนคติในเชิงบวกต่อกลุ่มผู้มีและใช้อาวุธปืน

 

รูปแบบ/เนื้อหาหลักสูตร
เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย

 1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันชีวิตและทรัพย์สิน
 2. การเลือกใช้อุปกรณ์ในการป้องกันชีวิตและทรัพย์ ภายใต้ขอบเขตของกฏหมาย
 3. การจำแนกชนิด3.ของอาวุธปืน/กระสุน
  • ข้อดี ข้อด้วยของอาวุธปืนแต่ละชนิด/เทคนิคการเลือกอาวุธปืน
  • การใช้อาวุธปืนเบื้องต้น/ท่าทาง การจับ การเล็ง การลั่นไก และการตรวจการณ์
 4. ทักษะการใช้อาวุธปืน
  • การใช้อาวุธปืนในสถานการณ์ต่างๆ
  • การเผชิญกับสถานการณ์ และการเอาตัวรอด
 5. การป้องกันอาชญากรรม
 6. การถอดประกอบและบำรุงรักษา
  • ข้อควรปฏิบัติในการดูแลรักษาอาวุธปืน
  • อุปกรณ์เสริมอาวุธปืน/อุปกรณ์พิเศษ

 

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้สนใจทั่วไป/ผู้มีและใช้อาวุธปืน (ไม่มีพื้นฐานการใช้อาวุธปืนหรือมีน้อย)
จำนวนผู้เข้ารับการฝึก 15-20 คน/รุ่น

 

กำหนดการฝึก

เสาร์-อาทิตย์ที่ 2 ของทุกดือน

 

การแต่งกายและอุปกรณ์

แต่งกายรัดกุมเหมาะสมกับการฝึก รองเท้าผ้าใบหุ้มส้น (งดรองเท้าส้นสูง มีส้น และรองเท้าแตะ) กางเกงขายาว ที่เคลื่อนไหวได้สะดวก
วิทยากร/ผู้ฝึกสอน คณะผู้ฝึกสอน Thai Tactical Shooting

 

สถานที่ สนามยิงปืน พล.ม.2 สนามเป้า พญาไท กทม.

 1. ค่าดำเนินการฝึกอบรม คนละ 3,500 บาท
 2. กระสุนคนละ 150 นัด (ผู้เข้ารับการฝึกจ่ายเอง)
 3. ค่าเช่าปืนฝึก 1,000 บาท 2 วัน (กรณีผู้เข้ารับการฝึกไม่ได้นำอาวุธปืนมาเอง)

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
089-476-7145 (DTAC) , 084-079-5144 (TRUE) แวว

หลักการและเหตุผล

การใช้อาวุธปืนเพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์สิน โดยทั่วไปแล้วการเรียนรู้ฝึกฝนตนเองให้มีความรู้และความเข้าใจในการใช้อาวุธปืนแล้ว ในบางครั้งไม่สามารถที่จะป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของตนเองได้เพียงพอ เนื่องจากพื้นฐานการฝึกอบรมโดยทั่วไปเน้นย้ำการใช้อาวุธปืนเพื่อความแม่นยำ เป้าหมายอยู่นิ่ง การเผชิญกับเป้าหมายหรือผู้ไม่หวังดีขาดการป้องกันตนเอง การฝึกการเชิญต่อเหตุการณ์ต่างๆ การใช้อาวุธที่หลากหลายช่วงเวลาและสถานการณ์ แท็คติกต่างๆที่นอกเหนือจากการยิงปืน การฝึกแก้ไขเหตุติดขัดของอาวุธปืน การได้มีโอกาสยิงเป้าเคลื่อนที่ การเคลื่อนที่ยิง การแก้ไขปัญหาเฉพะหน้าจะทำให้ผู้รับการฝึก มีสติและสามารถเอาตัวรอดจากเหตุการณ์นั้นๆได้ มีความมั่นใจในการใช้อาวุธการเอาตัวรอดได้เป็นอย่างดี

 

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เข้าใจและเห็นความสำคัญของการใช้อาวุธปืนอย่างปลอดภัยต่อตนเองและผู้อื่น เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะการใช้อาวุธปืน เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกรู้จักใช้อาวุธปืนอย่างมีเหตุ-ผล เพื่อสร้างทัศนคติในเชิงบวกต่อกลุ่มผู้มีและใช้อาวุธปืน

 

เนื้อหาหลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตรแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย

 1. ทักษะการใช้อาวุธปืน
 2. การใช้อาวุธปืนในสถานการณ์ต่างๆ
 3. การเผชิญกับสถานการณ์ การเอาตัวรอด
 4. การแก้ไขเหตุติดขัดของอาวุธปืน
 5. การประเมินสถานการณ์/การเจรจาต่อรอง/การเลือกที่กำบัง/ระยะปลอดภัย

 

ระยะเวลา ฝึกอบรม 2 วัน

อาวุธปืนที่ใช้ ปืนพกทุกขนาดที่ถูกต้องตามกฎหมาย

 

การแต่งกายและอุปกรณ์

แต่งกายรัดกุมเหมาะสมกับการฝึก รองเท้าผ้าใบ กางเกงขายาว ที่เคลื่อนไหวได้สะดวก ผู้ใช้อาวุธปืนออโตเมติคควรมีแม็กสำรอง

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้สนใจทั่วไป/ผู้มีและใช้อาวุธปืน (ผ่านการฝึกอบรมมาแล้ว)

จำนวนผู้เข้ารับการฝึก 12 คน/รุ่น

 

กำหนดการฝึก

เสาร์-อาทิตย์ที่ 4 ของเดือนที่กำหนด (สอบถามเพิ่มเติมอีกครั้ง) วิทยากร/ผู้ฝึกสอน คณะผู้ฝึกสอน Thai Tactical Shooting

 

ค่าดำเนินการฝึกอบรม

คนละ 5,000 บาท กระสุนคนละ 250 นัด (ผู้เข้ารับการฝึกจ่ายเอง)

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

089-476-7145 (DTAC) , 084-079-5144 (TRUE) แวว

หลักการและเหตุผล

ในสภาพสังคมปัจจุบันการก่อเหตุของคนร้ายที่ประสงค์ต่อชีวิต ทรัพย์สิน หรือการคุกคามทางเพศ มีการพัฒนารูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มีรูปแบบที่สลับซับซ้อน การเรียนรู้การป้องกันชีวิตและทรัพย์สินเป็นสิ่งจำเป็นที่พนักงานทุกคนควรจะเรียนรู้ไว้เพื่อหลีกเลี่ยงหรือป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และมีความเป็นห่วงต่อสวัสดิภาพของพนักงาน จึงดำเนินการจัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้ความรู้ที่ถูกต้องกับพนักงานในการเอาตัวรอดจากภยันตรายต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน

 

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เข้าใจและเห็นความสำคัญของการเอาตัวรอดจากภยันตรายต่างๆ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบถึงพฤติกรรมการกระทำความผิดของคนร้าย เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะการป้องกันตัวเองจากการถูกคุกคามในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกมีหลักในการแก้ปัญหาในสถานการณ์วิกฤติ เพื่อสร้างทัศนคติในเชิงบวกต่อกลุ่มผู้มีและใช้อาวุธปืน

 

เนื้อหาหลักสูตรแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย

ภาคทฤษฎี

 • สถานภาพอาชญากรรมในปัจจุบัน
 • พฤติกรรมการก่อเหตุของคนร้าย/แนวทางในการป้องกัน
 • การเผชิญสถานการณ์วิกฤติ/การแก้ไขสถานการณ์
 • การจดจำรูปพรรณสัณฐานคนร้าย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาวุธปืน/ระเบิด

ภาคปฏิบัติ

 • การแก้ไขการถูกคุกคามด้วยมือเปล่า
 • การแก้ไขการถูกคุกคามด้วยอาวุธมีด/ปืน

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

089-476-7145 (DTAC) , 084-079-5144 (TRUE) แวว

Close

กำหนดการฝึกอบรม

 เปิดอบรมหลักสูตร TAS FROCE 1 รุ่นที่ 58 ในวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2560 สำรองที่นั่งได้ที่

คุณปราโมทย์  088-865-5633

คุณกฤตไกรพ์  081-928-8249

คุณธิติวัฒน์     081-950-2099

Back to Top