Thaitas training shooting sports club

 • Survival Instinct

 • Tactical Defensive

 • Revolution Gun Fight

 • Tas Mission

 • Beyond limit

 • The Ultimate Gun Fight Drill

Thaitas training shooting sports club!

จำนวนผู้เยี่ยมชม
 • ทั้งหมด: คน
 • วันนี้: คน
Home

About Us

ประวัติความเป็นมาก่อนมาของ ThaiTas

ปี 2550 จากการที่ พล.ต.ต.ฉันทวิทย์ รามสูต ผบก.ปค.นรต.(ยศ ตำแหน่งขณะนั้น) ได้เปิดโอกาสให้ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไปที่มีความรู้ ความสามารถด้านการใช้อาวุธปืนและการต่อสู้ป้องกันตัว ได้นำความรู้และประสบการณ์ที่อยู่ มาถ่ายทอดให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาล ตำรวจภูธร และนักเรียนนายร้อยตำรวจ จึงเกิดการรวมตัวกันของกลุ่มบุคคลที่มีความต้องการถ่ายทอดแนวคิด ประสบการณ์ ความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องของการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินในรูปแบบของการใช้อาวุธปืน อาวุธมีด และการต่อสู้มือเปล่าขึ้น โดยได้ดำเนินการประชุมครั้งแรกเมื่อวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2551 มีการใช้ชื่อชมรมว่า ชมรม Siam Guns Defensive มี นายไพบูลย์ ฐิติประวัติ รักษาการประธานชมรมฯ ต่อมาคณะกรรมการชมรมได้ลงมติเลือก นายเรืองศิลป์ มงคลเกษม เป็นประธานชมรมฯ และเปลี่ยนชื่อชมรมใหม่เป็น ชมรมไทยแท็คติกค่อลชู้ตติ้ง มีชื่อย่อว่า TAS และเลือกคณะกรรมการบริหารชมรม เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินกิจกรรมของชมรม รวมทั้งดำเนินการจัดการฝึกอบรมให้กับประชาชนทั่วไป และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในลักษณะที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันหรือในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆ ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายและอำนาจหน้าที่ โดยมีการแบ่งการฝึกออกเป็น 5 หลักสูตร คือ

 1. หลักสูตร TAS FORCE 1 สำหรับผู้ที่มีความรู้ด้านอาวุธปืนน้อย หรือไม่มีเลย
 2. หลักสูตร TAS FORCE 2 สำหรับผู้ที่ผ่านระดับ 1 มาแล้ว เป็นการฝึกการใช้อาวุธแบบสัญชาติญาณ
 3. หลักสูตร TAS FORCE 3 สำหรับผู้ที่ผ่านระดับ 2 มาแล้ว เป็นการฝึกการแก้ไขปัญหาสถานการณ์วิกฤติ มีการกำหนดรูปแบบและสถานการณ์ให้ผู้รับการฝึก ฝึกการตัดสินใจ การวิเคราะห์แก้ปัญหาด้วยตนเอง
 4. หลักสูตร TAS FORCE PRO สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งจะกำหนดรูปแบบให้เหมาะสมกับภารกิจและหน้าที่
 5. หลักสูตร TAS FORCE DEFENSIVE สำหรับการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเอง ความรู้เกี่ยวกับอาวุธปืนและวัตถุระเบิด การเอาตัวรอดจากภยันตรายสำหรับพนักงานและเจ้าหน้าที่ภาครัฐและเอกชน

ชมรมไทยแท็คติกค่อลชู้ตติ้ง เป็นชมรมที่ตั้งมาดำเนินกิจกรรมโดยไม่แสวงหาผลกำไรสมาชิกทุกท่าน รวมทั้งวิทยากรและคณะทำงานทุกท่านไม่ได้รับค่าตอบแทน ซึ่งสมาชิกที่ร่วมกิจกรรมของชมรมทุกคนมีความต้องการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม อีกทั้งต้องการให้บุคคลที่มีและใช้อาวุธปืนมีความตระหนักและรับผิดชอบต่อสังคมอีกทางหนึ่ง

สำหรับงบประมาณการบริหารของชมรมฯมาจากการเสียสละของสมาชิกของชมรม และการเปิดการฝึกสอนให้กับประชาชน ซึ่งงบประมาณส่วนใหญ่ใช้ไปกับการวิจัยพัฒนาอุปกรณ์และเครื่องช่วยฝึกเป็นหลัก ทั้งนี้ในการฝึกอบรม คณะทำงานฝ่ายพัฒนาการฝึกอบรมจะเป็นผู้กำหนดเนื้อหา รูปแบบของหลักสูตรให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน มีการวิเคราะห์ปัญหาอาชญากรรม และพฤติกรรมการก่อเหตุของคนร้าย เพื่อใช้เป็นแนวทางทางการฝึกอบรม ประกอบกับการพัฒนาอุปกรณ์เครื่องช่วยฝึกให้มีความเหมาะสมสำหรับการฝึกในแต่ละหลักสูตร

ชมรมไทยแท็คติกค่อลชู้ตติ้ง มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่ต้องการเห็นสังคมไทยมีความสงบสุข ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยไม่นำอาวุธมาเป็นเครื่องตัดสินปัญหา มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน เสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม รู้จักคำว่าให้อภัยมากกว่าจะเอาชนะกัน ช่วยกันทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติ ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งเรามีความมุ่งมั่นที่จะก้าวเป็นสถาบันการฝึกอบรมที่ให้ความรู้กับประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่มีมาตรฐาน และได้รับการยอมรับในระดับสากลต่อไป


ที่ตั้งของชมรม
หลังมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เลขที่ 268/6 ซอยเพิ่มสิน(ประชาสงเคราะห์ 27) ถ.ประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์/โทรสาร 02-6923528
Close

กำหนดการฝึกอบรม

 เปิดอบรมหลักสูตร TAS FROCE 1 รุ่นที่ 58 ในวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2560 สำรองที่นั่งได้ที่

คุณปราโมทย์  088-865-5633

คุณกฤตไกรพ์  081-928-8249

คุณธิติวัฒน์     081-950-2099

Back to Top